• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Ochrona danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Głogówku.

2.Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Tomasz Dragan.

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;

  • art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatow,e
  • art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.

4.Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

5.Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

7.Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Głogówku wynosi 50 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament