• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Historia naszej szkoły

Obraz:

Historia naszej szkoły jako placówki oświatowej sięga II połowy XIX wieku, kiedy to w październiku 1872 roku oddano do użytku gmach budynku przy ulicy Powstańców 34 (Krappitzer Strasse). Rozpoczęło w nim wówczas działalność KRÓLEWSKO-KATOLICKIE SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE (Konigliches Lehrerseminar) przeniesione z klasztoru o. Franciszkanów. W roku 1922 rozpoczęto przekształcanie Seminarium Nauczycielskiego w szkołę średnią; ksztalcenie przebiegało dwutorowo - nowi uczniowie ( po 7- klasowej szkole podstawowej )realizowali program nowej szkoły – starsze klasy kontynuowały naukę w seminarium , do jego wygaszenia w roku 1925. Dyrektorem szkoły był wówczas Pan Scherer(od1921 r). W roku 1926 nastąpiło ostateczne przekształcenie szkoły w „ Staatliche Oberschule fur Jungen in Aufbauform”.Dyrektorem szkoły został dr Exner.Placówka od samego początku swego istnienia musiała walczyć o uznanie, co skutkowało wysokim poziomem nauczania.W roku 1927 oddano do użytku nowowybudowaną salę gimnastyczną. W 1928 roku w szkole przeprowadzono pierwszy raz maturę, którą zdało jedynie trzech uczniów i jedna uczennica. Szkoła przeznaczona była dla chłopców, a dziewczęta mogły stanowić jedynie 10% ogólnej liczby uczniów.W czerwcu 1933 roku szkoła otrzymała imię „Mackensen –Schule”,na cześć generała feldmarszałka von Mackensen , który ją odwiedził. W roku 1935 kierownictwo szkoły objął dr Felix Klaus. Do zakończenia wojny szkołę ukończyło ponad dwustu abiturientów.

W grudniu 1944 roku szkoła została rozwiązana, a w jej budynku powstał szpital polowy. W czerwcu 1962 roku miało miejsce pierwsze spotkanie byłych uczniów w Northeim, a następnie sporadyczne spotkania w Fuldzie - mieście zaprzyjaźnionym z Głogówkiem. 20 maja 1994 roku odbyło się pierwsze powojenne spotkanie uczniów byłej szkoły ogólnokształcącej w ich starej „budzie", w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele obecnego Zespołu Szkół.

W październiku 1945 roku , w budynku przy ul. Powstańców utworzone zostało Państwowe Liceum Pedagogiczne w Głogówku. Na podstawie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego powstała tu w roku szkolnym 1948-1949 zreorganizowana Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.

Dnia 24 kwietnia 1970 roku rozwiązano istniejące Liceum Pedagogiczne, a jego pomieszczenia przejęła powstała w 1968 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz utworzone w 1970 roku Technikum Budowlane.

W roku 1976, w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Budowlanej powstał Zespół Szkół, którego dyrektorem został Pan Sylwester Kałamarz - pełniący tę funkcję do 1991 roku. W tym samym roku stanowisko to objął Pan Marian Struzik, pełniąc swój urząd do 2006 roku. W chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Pan Artur Stochmiałek – absolwent naszej szkoły.

W późniejszych latach Zasadniczą Szkołę Budowlaną przekształcono w Zasadniczą Szkołę Wielozawodową, a z trzyletniego Technikum Budowlanego utworzono pięcioletnie.

19 września 1986 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nadało Zespołowi Szkół odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie".

1 września 2000 roku do Zespołu Szkół włączono również przeniesione z Mochowa Liceum Rolnicze oraz Liceum Rolnicze dla Dorosłych. Od roku 2002 w Zespole Szkół prowadzone jest ponadto kształcenie w:

  • Liceum Profilowanym, o profilu usługowo - gospodarczym i rolno- spożywczym
  • Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • Liceum Profilowanym dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum

Obraz:

Do dnia dzisiejszego w naszej szkole wprowadzono wiele zmian: wyremontowano klasy, unowocześniono pracownię komputerową - wyposażając ją w kilkanaście niezależnych stanowisk multimedialnych z pełnym dostępem do Internetu; utworzone zostało stanowisko pedagoga szkolnego, który jest do dyspozycji wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Do tradycji szkoły należy wszechstronna działalność kulturalno-sportowa. Już od wielu lat szkoła zajmuje się organizacją szeregu imprez takich jak : przegląd teatrów szkolnych, konkursy recytatorskie, olimpiady, bale charytatywne, zjazdy absolwentów.

W zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w sportach obronnych, reprezentując niejednokrotnie nasze województwo w zawodach krajowych. W kwietniu 2006 roku przy Zespole Szkół powstało Stowarzyszenie Absolwentów - zrzeszające byłych uczniów i sympatyków naszej Szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół zwraca się z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich dokumentów oraz fotografii dotyczących historii Szkoły. Otrzymane materiały zostaną skopiowane i zwrócone.

Opracowały :
Maria Barton
Irena Czaja
Iwona Knysz.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament