• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
 • Tel. fax: 077-4373-301
 • kom. 500-212-954

Informacje o naszej szkole

MISJA SZKOŁY

"W dążeniu do sukcesu towarzyszymy uczniom na drodze do poznania i spełnienia siebie"

 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się w pracy wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych.
 • Zaspokajamy potrzeby rozwojowe naszych uczniów, pomagamy rozwijać ich talenty i pogłębiać ich zainteresowania.
 • Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, co pomaga uczniom zdobyć odpowiednią wiedze i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Jesteśmy otwarci na partnerską i przynoszącą obopólne korzyści współpracę z rodzicami.
 • Służymy społeczności lokalnej.
 • Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

WIZJA SZKOŁY

Cel strategiczny:

 • Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.
 • Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzenie wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturalnej.
 • Wykształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji i ich przekształcania.
 • Wykształcenie umiejętności zawodowych absolwentów - zgodnie ze standardami zawodów.
 • Wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
 • Przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższych różnego typu.
 • Przygotowanie do podejmowania aktywności społecznej.
 • Ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z kulturą kraju i regionu.
 • Wykształcenie postawy odpornej na zagrożenia współczesnej cywilizacji.
 • Niwelowanie postaw skrajnie egoistycznych.
 • Przygotowanie do efektywnego współdziałania w zespole.
 • Wspomaganie rozwoju ucznia w sferach: intelektualnej, duchowo - emocjonalnej, moralnej i fizycznej.
 • Ukształtowanie postawy otwartej i potrafiącej skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach.
 • Wykształcenia poczucia odpowiedzialności i samodzielności.
 • Przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Wykształcenia sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament