• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
 • Tel. fax: 077-4373-301
 • kom. 500-212-954

Godziny dostępności

Godziny dostępności

Do pobrania:

Procedury rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Celem lekcji WDŻ jest wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ - seria "Wędrując ku dorosłości" autor Teresa Król, wydawnictwo Rubikon korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w Internecie i w przekazach rówieśników.

Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak: cyberprzemoc, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową czy uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące przemocy seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić młode pokolenie przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a lekcje wychowania do życia w rodzinie mogą być dobrym wsparciem.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i materiałami edukacyjnymi na zajęcia WDŻ, których zapowiedzi są dostępne na stronach : https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. poz. 1117)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. nr 131, poz. 1079)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. z 2014 r., poz. 395, z późn. zm.)

Informacje o przedmiocie

 • 1.Uczeń niepełnoletni ma obowiązek uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, chyba, że jego rodzice/prawny opiekun zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Tylko pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane zajęcia.
 • 2.Wzór rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie zawiera załącznik do niniejszej procedury.
 • 3.Rezygnacja, o której mowa w pkt. 1 może być złożona w każdym czasie w danym roku szkolnym i obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym została złożona.
 • 4.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • 5.W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył(ła)”.
 • 6.Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane są w oddziałach liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.

Do pobrania:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament